Extern Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 

Dessa riktlinjer beskriver Elicoms behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Elicoms tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. Elicom är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Elicom behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, ge god service, support, leverera produkter samt marknadsföra varor och tjänster och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Vidare behandlas dina personuppgifter även vid garantiåtagande. Vid upprättande av avtal kan Elicom komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

För att Elicom ska få behandla dina uppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsförordning, en så kallad laglig grund. Det betyder att för att vår behandling ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller berättigat intresse att nå ut med marknadsföring. Behandling av data kan även grundas på intresseavvägning. I vissa fall kan Elicom behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få tydlig information om vad du samtycker till.

Mottagare

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.


Skydd av uppgifter och lagringstid

Elicom tillämpar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda era personuppgifter mot missbruk och obehörig åtkomst. Elicom kommer att behandla och lagra era personuppgifter under så lång tid som det är nödvändigt i förhållande till de ändamål som uppgifterna insamlats för eller om annan lag kräver det.

Rättigheter

  • Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
  • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
  • Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
  • Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


Kontakt

Har du frågor om Elicoms hantering av personuppgifter eller vill utnyttja någon av dina rättigheter så ska du vända dig till VD Robert Magnusson, Verkstadsgatan 6, 545 31 Töreboda, Tel. 0506-19900. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.